اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، لرستان
کارفرما : آقای ایراندوست
تاریخ شروع پروژه : تیر 97
تاریخ پایان پروژه : مرداد 97