اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، نمک آبرود
مهندس پروژه : آقای مهندس نوری
کارفرما : آقای مهندس حسینی
تاریخ شروع پروژه : اردیبهشت 97
تاریخ پایان پروژه : خرداد 97

توضیحات پروژه

این پروژه در اردیبهشت 97 در شهر نمک آبرود شمال و تحت نظارت مهندس نوری در سبک نمای رومی کلاسیک شسته اجرا گردید.