نمای سیمانی مدرن : این پروژه در شهریور 97 در شهر چالوس و در طرح نمای سیمانی کلاسیک و مدرن انجام شد.

نمای سیمانی مدرن :

محل اجرای پروژه : ایران ، چالوس
مهندس پروژه : آقای مهندس بهری
کارفرما : آقای اخوان
تاریخ شروع پروژه : شهریور 97
تاریخ پایان پروژه : مهر 97